Zarządznie i obsługa techniczna nieruchomości

Konserwacja

Proponowane postanowienia do ujęcia w umowie na konserwację:

1. Sprawdzanie zaworów odcinających na podstawach pionów jeden raz w miesiącu poprzez ich zamykanie i otwieranie.

2. Utrzymywanie stałego ciśnienia wody w instalacji centralnego ogrzewania oraz kontrola parametrów węzła cieplnego dwa razy w tygodniu.

3. Sprawdzanie i odpowietrzanie grzejników w pomieszczeniach ogólnodostępnych w sezonie grzewczym raz w tygodniu.

4. Obchód pomieszczeń ogólnodostępnych, piwnic, węzłów cieplnych ze zwróceniem uwagi na jakiekolwiek nieprawidłowości przynajmniej raz w tygodniu.
Raz w miesiącu w obecności Inspektora Nadzoru lub Administratora
budynku, oraz sporządzenie stosownej notatki służbowej.

5. Sprawdzanie odpływów wód deszczowych na terenie, dachach budynków oraz w piwnicach po i w trakcie opadów atmosferycznych.

6. W ramach prowadzonej konserwacji w razie konieczności, udrażnianie i czyszczenie tras kanalizacyjnych w budynku oraz utrzymywanie drożności przewodów kanalizacyjnych od przykanalika w budynku do pierwszej studzienki za budynkiem urządzeniem wysokociśnieniowym (WUKO).

7. W ramach prowadzonej konserwacji w razie konieczności, monitoring pionów i poziomów kanalizacyjnych, deszczowych kamerą do inspekcji TV
z zapisem na płycie DVD dla ustalenia ewentualnych usterek i przekazanie
go Inspektorowi Nadzoru.

8. W sytuacjach awaryjnych Inspektor Nadzoru ma obowiązek podjęcia natychmiastowej decyzji o dalszym toku wykonania prac związanych z zabezpieczeniem lub usunięciem usterki.

9. Odczyt parametrów wodomierzy, liczników i podliczników z zapisem do książki konserwatorskiej na koniec bieżącego miesiąca.

10. Stały kontakt z przedstawicielami Administracji osiedla w celu przyjęcia dodatkowych prac nie ujętych w umowie oraz pełna dyspozycyjność po godzinach pracy nie ustalonych w umowie.

11. Komisyjne przekazanie instalacji po wykonanej wymianie przez inne firmy potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez strony.

12. Ceny materiałów ujętych w kosztorysach powykonawczych robót dodatkowych jaki i ceny materiałów zużytych do konserwacji, opierać się będą na podstawie średnich cen sekocenbudu lub faktur zakupu.