Zarządznie i obsługa techniczna nieruchomości

Oferta


Po wielu latach doświadczeń rynek nienichomości pokazał, że o wiele sprawniej obsługują
Wspólnoty Mieszkaniowe prywatne, małe firmy zarządzania nieruchomościami.
Brak rozbudowanej kadry biurowej przyspiesza podejmowanie decyzji, a kontakt Zarządów
Wspólnot oraz właścicieli z administratorem jest praktycznie całodobowy.
Wykorzystują one nowoczesne i niezawodne metody usprawniające obsługę nieruchomości:
profesjonalne oprogramowanie, komunikację również za pomocą poczty elektronicznej dzięki
której współpraca jest wygodna i bezpieczna.
Każda nieruchomość jest traktowana indywidualnie i nic nie dzieje się bez wiedzy Zarządu.
Taką właśnie obsługę chciałbym Państwu zaproponować.


Przedstawiam poniżej ramowy wykaz czynności oferowanych w ramach zarządzania
nieruchomością.


- Protokolarne przejęcie nieruchomości;
- Prowadzenie kartotek lokali wykupionych;
- Przygotowanie i obsługa obowiązkowych zebrań właścicieli nieruchomości;
- Udzielanie informacji, właścicielom oraz użytkownikom lokali, telefonicznie lub e-mailem;
- Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń
stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego;
- Nadzór nad usuwaniem awarii i ich skutków;
- Zbieranie ofert dotyczących umów na dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem
nieruchomości;
- Przygotowanie projektów oraz rozliczeń planów gospodarczych;
- Przygotowanie naliczeń na podstawie uchwał Właścicieli;
- Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych:
- Analizowanie i nadzór nad windykacją należności od właścicieli lokali w nieruchomości oraz z
tytułu pożytków i innych przychodów nieruchomości;
- Rozliczanie właścicieli lokali z tytułu opłat wnoszonych na utrzymanie nieruchomości, kosztów
zużytych mediów, fundusz remontowy;


Powyższe czynności stanowią jedynie podstawę do dalszych uzgodnień ze Wspólnotą.
Z każdą Wspólnotą ustalany jest indywidualny zakres czynności w zależności od jej oczekiwań i
potrzeb. W przypadku posiadania przez Państwa odpowiedniego pomieszczenia, możliwy jest dyżur
administratora na terenie nieruchomości.
Koszt proponowanych usług kształtuje się od 0,60-0,70 zł/m2 powierzchni użytkowej budynku i
uzależniony jest od zakresu czynności i wielkości budynku.


Gwarantuję wykonywanie powierzonych mi zadań na zasadach gospodarności, oszczędności,
dbałości o stan techniczny i estetyczny.
Miło mi będzie spotkać się celem szczegółowego omówienia potrzeb i oczekiwań z Państwa strony.